ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบคลังข้อสอบ

จัดการบทเรียนและคลังข้อสอบ สามารถสร้างชุดทดสอบและแบบฝึกหัด การบ้าน

 

 
 • เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อสอบสำหรับคุณครู โดยสามารถสร้างและจัดชุดข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระวิชา ระบบจะทำการสลับข้อ สลับตัวเลือกจากคลังข้อสอบที่มีอยู่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าความยาก ง่าย ของข้อสอบและตัวเลือก
 • นักเรียนสามารถฝึกทดสอบกับข้อสอบที่มีอยู่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet, Smartphone เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
 • นักเรียนและคุณครูสามารถทราบผลการสอบได้ทันที และสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได้
 • จัดชุดทดสอบตามตัวชี้วัดได้

 

 

ขอบเขตของระบบ การจัดชุดทดสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 • คุณครูสร้างชุดทดสอบและพิมพ์ได้โดยไม่จำกัด ตามสิทธิ์ที่ได้รับในแต่ละกลุ่มสาระ
 • สามารถเลือกใช้ข้อสอบจากคลังได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ อาทิ กลุ่มสาระ วิชา บทเรียน ค่าความยากง่าย มาตรฐาน ตัวชี้วัด ประเภทข้อสอบ เป็นต้น
 • มีหน้าจอแสดงผลให้คุณครูทราบว่าชุดทดสอบที่กำลังสร้างมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง
 • มีรายงานสะสมจำนวนตัวชี้วัดที่คุณครูได้ออกข้อสอบไปแล้ว จากชุดทดสอบ
  ที่ผ่านมา
 • คุณครูสามารถจัดกลุ่มข้อสอบที่มีคะแนนแต่ละข้อไม่เท่ากัน และเฉลี่ยข้อที่ถูกในแต่ละตัวเลือกได้
 • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับข้อสอบที่จัดชุดได้ ในชุดทดสอบเดียวกันได้
 • สามารถเปลี่ยนตัวอักษรนำหน้าข้อและข้อตัวเลือกได้ เลขไทย เลขอาราบิค อังกฤษ 
 • ระบบสามารถกำหนดให้สลับข้อสลับตัวเลือกเพื่อจัดชุดทดสอบที่แตกต่างกันได้
 • ระบบสามารถแสดงชุดทดสอบ ๓ รูปแบบ ได้แก่
 • แสดงเฉพาะคำถามอย่างเดียว
 • แสดงเฉพาะเฉลยอย่างเดียว
 • แสดงคำถามพร้อมเฉลย

 จัดการคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

 • รองรับการเพิ่ม ลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น วิชา สาระ หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัดได้โดยไม่จำกัด
 • สามารถนำเข้าข้อสอบจากไฟล์ Microsoft Word และนำเข้าข้อสอบผ่านหน้าโปรแกรมทีละข้อและแสดงผลได้ทั้งแบบตัวอักษรและรูปภาพ ตามคุณสมบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น วิชา หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ค่าความยากง่าย
 • รองรับการจัดเก็บ เพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อสอบพร้อมคำอธิบายแบบปรนัยหรืออัตนัยได้
 • สามารถกำหนดประเภทของข้อสอบได้ 2 แบบคือ แบบข้อเดียว และแบบชุดหลายข้อ 
 • ข้อสอบประเภทปรนัยสามารถตั้งค่าจำนวนตัวเลือก พร้อมทั้งเฉลยข้อที่ถูกและอธิบายเหตุผลที่ถูกต้องได้
 • สามารถนำเข้าค่าความยากง่ายและอำนาจจำแนกจากการทดสอบได้ทั้งจากการป้อนข้อมูลโดยตรงผ่านหน้าโปรแกรมหรือบันทึกโดยอัตโนมัติจากผลของการทดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผลจากระบบตรวจคำตอบจากไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ
 • สามารถตั้งค่าข้อสอบแต่ละข้อว่าจะให้สลับตัวเลือกหรือไม่ในกรณีข้อสอบข้อนั้นถูกเลือกให้นักเรียนทำการทดสอบผ่านระบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียน
 • สามารถตั้งค่าข้อสอบแต่ละข้อว่าจะให้นักเรียนเห็นและทดสอบผ่านระบบทดสอบอิเลคทรอนิกส์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพหรือไม่
 • ระบบมีการบันทึกชื่อคุณครูผู้ออกข้อสอบข้อนั้นโดยอัตโนมัติ
 • มีรายงานจำนวนข้อสอบตามคุณสมบัติ อาทิ สาระ ชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณครูผู้ออก

 

 

 

 

 

contact

 

 

 

การทดสอบออนไลน์

 • นักเรียนสามารถสอบจริงเพื่อเก็บคะแนนจากชุดข้อสอบที่คุณครูกำหนดตามวันและเวลาเมื่อนักเรียนจะสอบจริงระบบจะสลับข้อ สลับตัวเลือกให้นักเรียนแต่ละคนจากชุดข้อสอบเดียวกันได้
 • กรณีจัดสอบจริงระบบจะใช้เวลาจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้นักเรียนทุกคนสอบ
  พร้อมกัน
 • ระหว่างการสอบมีการแสดงเวลาให้นักเรียนได้ทราบ ได้แก่ เวลารวมการทดสอบ เวลาที่ใช้ไป และเวลาคงเหลือและเมื่อหมดเวลาระบบจะให้นักเรียนหยุดทำการสอบพร้อมส่งคำตอบที่นักเรียนเลือกทันที
 • เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จระบบจะมีการทบทวนข้อที่นักเรียนได้เลือกซึ่งสามารถเลือกใหม่ได้หากเปลี่ยนใจ พร้อมทั้งมีภาพจำลองกระดาษคำตอบที่ให้นักเรียนพิจารณาเช่นเดียวกับการตอบในกระดาษคำตอบจริง
 • ระบบจะทำการตรวจข้อสอบโดยใช้เฉลยข้อที่ถูกที่คุณครูได้กำหนดและสามารถออกผลการสอบให้ทันที
 • คุณครูสามารถกำหนดให้นักเรียนเห็นเฉลยคำตอบที่ถูกพร้อมคำอธิบายเมื่อทดสอบเสร็จได้
 • คุณครูสามารถตั้งค่าช่วงคะแนนที่นักเรียนสอบได้เพื่อให้ระบบออกรายงานผลการสอบเป็นกลุ่มที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกันได้
 
Product.pic.ito2
 

รายงานผลการวิเคราะห์ต่างๆในรูปแบบตารางและกราฟ

 • รายงานจำนวนข้อสอบในคลังตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น มาตรฐาน ตัวชี้วัด
 • รายงานผลการสอบของนักเรียนตามวิชา ชุดข้อสอบ แบ่งกลุ่มตามคะแนนที่ได้รับแต่ละคนเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ศักยภาพในลักษณะของสี ม่วง เขียว เหลือง แดง
 • รายงานคะแนนผลการสอบรายบุคคล และสามารถดูรายละเอียดข้อที่นักเรียน
  เลือกได้
 • รายงานเปรียบเทียบผลคะแนนสอบรายบุคคลกับผลคะแนนสอบเฉลี่ย คะแนนสอบสูงสุด คะแนนต่ำสุดของทั้งชั้นในรูปแบบของตารางได้
 • รายงานลำดับที่นักเรียนทดสอบได้แต่ละวิชาของทั้งชั้น
 • รายงานข้อสอบที่นักเรียนตอบผิดมากไปหาน้อยพร้อมร้อยละของตัวเลือกที่นักเรียนเลือกเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของตัวเลือกลวง
 • รายงานค่าความยากง่าย ( p ) และค่าอำนาจจำแนก ( r )
 • รายงานผลการสอบของนักเรียนตามตัวชี้วัด
  • รายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด 
  • ตัวชี้วัดใดบ้างที่นักเรียนแต่ละคนสอบไม่ผ่าน

 

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด