ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

ระบบพัสดุ - ครุภัณฑ์ (ออนไลน์)

 

   • เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

   • อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จ้าง และตรวจรับสินค้า ระบบจะทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ สามารถคำนวนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จำหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถติดตาม และตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ระบบพัสดุและครุภัณฑ์

    ลูกค้าของเรา


กรุงเทพมหานคร 

 1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย                 2. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 3. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                      4. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 

 5. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม             6. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 

 7. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา                    8. โรงเรียนศึกษานารี 

 9. โรงเรียนสตรีวัดอัปสวรรค์                 10. โรงเรียนโยธินบูรณะ 

11. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี                    12. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

13. โรงเรียนราชวินิต มัธยม                  14. โรงเรียนนนทรีวิทยา 

15. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง                        16. โรงเรียนทวีธาภิเศก

17. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก             18. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

19. โรงเรียนสารวิทยา                        20. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)

21. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า     22. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

23. โรงเรียนเทพศิรินทร์                      24. โรงเรียนสีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์

25. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริมณฑล

 1. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงฯ          2. โรงเรียนสวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ

 2. โรงเรียนปากเกร็ด                            4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 

 5. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                  6. โรงเรียนวัดทรงธรรม   

 7. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์                     8. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

 9. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี     10. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 

11. โรงเรียนธัญบุรี                              12. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

13. โรงเรียนสมุทรปราการ                     14. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์                                         15. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

16. โรงเรียนวัดแพรกษา 

ต่างจังหวัด

 1. โรงเรียนสุรนารีวิทยา                        2. โรงเรียนตากพิทยาคม 

 3. โรงเรียนนครสวรรค์                          4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 

 5. โรงเรียนสุราษฏร์ธานี                        6. โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา

 7. โรงเรียนไชยาวิทยา                          8. โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 9. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                     10. โรงเรียนพระนารายณ์

11. โรงเรียนสวนสรีวิทยา                       12. โรงเรียนสวีวิทยา

13. โรงเรียนละแมวิทยา                        14. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

15. โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล    16. โรงเรียนสฤษดิเดช

17. โรงเรียนศรียานุสรณ์                        18. โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

19. โรงเรียนตราษตระการคุณ                  20. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

21. โรงเรียนพิมายวิทยา                        22. โรงเรียนสุราษฏร์ธานี ๒

23. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก                    24. โรงเรียนเวียงสระ สุราษฏร์ธานี

25. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี                  26. โรงเรียนเมืองกระบี่ 

27. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง                28. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ราชบุรี 

29. โรงเรียนหนองไผ่(ในพระสังฆราชูปถัมภ์)  30. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบรูณ์

31. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์                   32. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

33. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์                      34. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

35. โรงเรียนบ้านนา                              36. โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 

 

ขอบเขตของระบบ

 • สามารถกำหนดอักษรนำหน้าเลขที่เอกสารต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบตรวจรับ ใบเบิกวัสดุ เป็นต้น

 • สามารถบันทึกและกำหนดประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ขายได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีได้เองและรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในอนาคต รวมทั้งสามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

 • สามารถบันทึกรายชื่อบุคลากร รายชื่อผู้ขาย รายชื่อฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระได้ 

 • สามารถบันทึกหมวดเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ/จ้าง

 • สามารถบันทึกขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง เบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยอ้างอิงรหัสพัสดุหรือรายการต่างๆ ที่กำหนดไว้

 • สามารถระบุรายละเอียดในการขอซื้อ/ขอจ้าง เช่น ฝ่ายงานผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง วันที่ต้องการ เป็นต้น

 • สามารถบันทึกรายการภาษี (Vat) ในการขออนุมัติซื้อพัสดุ/จ้าง ได้

 • สามารถบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมรายการสินทรัพย์ต่างๆได้ โดยอ้างอิงรหัสสินทรัพย์

 • สามารถระบุผู้ขายได้มากกว่า 1 ราย ในแต่ละเลขที่เอกสาร และระบุคณะกรรมการตรวจรับได้สูงสุดจำนวน 6 คน

 • สามารถระบุจำนวนสินค้าที่ตรวจรับ จำนวนเงิน รายละเอียดส่วนลด รายละเอียดค่าปรับ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (WHT) ในการตรวจรับได้

 • ระบบบันทึกขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ จากการตรวจรับครุภัณฑ์ในระบบงานจัดซื้อ/จ้าง 

 • สามารถบันทึกรูปถ่าย สถานที่ใช้งานครุภัณฑ์ได้โดยระบุเป็นลักษณะของระดับ (Level) เช่น อาคาร --> ชั้น --> ห้อง เป็นต้น

 • บันทึกหน่วยนับ ประเภทของครุภัณฑ์ คำนวณและคิดค่าเสื่อมราคา พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขด้านมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าซาก ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมได้

 • บันทึกหมวดของพัสดุและรายชื่อพัสดุ โดยแยกกลุ่มของพัสดุเป็น วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุถาวร หนังสือ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

 • สามารถบันทึกรายการครุภัณฑ์ที่ตรวจพบภายหลัง หรือได้รับบริจาคและยกยอดครุภัณฑ์ได้ 

 • สามารถบันทึกรายละเอียดการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ได้ เช่น หมายเลขอ้างอิง (ทะเบียนรถยนต์ / หมายเลขเครื่อง) วันที่สิ้นสุดการรับประกัน ผู้รับผิดชอบการใช้งาน สถานที่ตั้งของครุภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น 

 • สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะครุภัณฑ์ เช่น ใช้ได้ ชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย ไม่ใช้ เป็นต้น 

 • สามารถบันทึกและเก็บประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ได้

 • สามารถทำการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือตัดจำหน่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น ตัดจำหน่ายเป็นศูนย์ ขาย หรือบริจาค ได้

 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์เพื่อนำไปติดกับตัวครุภัณฑ์ และใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปีได้

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด