ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

 

   • สถานศึกษามีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำกับดูแล การดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ว่าได้ดำเนินการไปในทิศทางและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ตามตัวชี้วัดทั้ง 15 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและได้นำผลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จภายใต้แผนประกันคุณภาพที่ได้ตั้งไว้

   • ระบบจะช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) มีข้อมูลและรูปแบบต่างๆสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการเร่งรัดและติดตามการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   •  ครูได้ทำงานอย่างมืออาชีพ มีการทำงานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทำให้เป็น ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

   • Product.pic.sar_1

   • ลูกค้าของเรา


กรุงเทพมหานคร 

 1. โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม                2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 3. โรงเรียนนนทรีวิทยา                           4. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

 5. โรงเรียนมหรรณพาราม                        6. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

 7. โรงเรียนราชดำริ                               8. โรงเรียนราชวินิตมัธยม

 9. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ                      10. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

สตรีวิทยาพุทธมณฑล 

 11.โรงเรียนวัดราชโอรส                         12.โรงเรียนวัดราชาธิวาส 

 13.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม                      14.โรงเรียนศรีอยุธยา

 15. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง                        16.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 17. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย              18.โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์

 19. โรงเรียนสารวิทยา                           20. โรงเรียนสิริรัตนาธร

 21. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย                   


ปริมณฑล

 1. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม                   2. โรงเรียนราษฎร์นิยม

 3. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม                    4. โรงเรียนสตรีนนทบุรี

 5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ 

 6. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม           7. โรงเรียนปทุมวิไล

 8. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี         9. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

10. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม                11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

12. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

13. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

14. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง                15. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

16. โรงเรียนสมุทรปราการ

 

ต่างจังหวัด

 1. โรงเรียนเบจมเทพอุทิศ (เพชรบุรี)                   2. โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต(ภูเก็ต)

 3. โรงเรียนพระนารายณ์(ลพบุรี)                        4. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร(ชลบุรี)

 5. โรงเรียนสวีวิทยา(ชุมพร)                             6. โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

 7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม)        8. โรงเรียนราชินีบูรณะ(นครปฐม)

 9. โรงเรียนสุรนารีวิทยา(นครราชสีมา)                 10. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์(นครสวรรค์)

11. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย(สมุทรสงคราม)          12. โรงเรียนอินทรืบุรี(สิงห์บุรี)

13. โรงเรียนไชยาวิทยา                                  14.โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

15. โรงเรียนสตรีอ่างทอง(อ่างทอง)                    16. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา(อุดรธานี)

17. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ชลบุรี)             

 

 

ขอบเขตของระบบ

 

 • วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  ในรูปแบบดิจิตอล  สามารถค้นหาสืบค้นได้ง่าย

 • เป็นระบบที่ถูกพัฒนาในลักษณะของ Web Application ซึ่งสามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกการใช้งานผ่าน Internet Browser

 • เรียกใช้งานระบบได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet  ได้  บน Platform  ของ PC,  NoteBook  Smartphone,  Tablet  และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่สามารถเข้าถึง Internet ได้

 • การใช้งานระบบจะมีส่วนของการกำหนดสิทธิ์การใช้งานใน  ลักษณะ Login

 •  ระบบสามารถสร้างผู้ใช้งานระบบ และ หน่วยงานภาย ใต้สถานศึกษาเพื่อเข้าใช้งานระบบได้

 • ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบต่างๆ ในแต่ละเมนู โดยอ้างอิงตามกลุ่มของผู้มีสิทธิ์เข้าถึงได้   

 • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานในหัวข้อหลักเบื้องต้น และสามารถแก้ไขข้อมูลย่อยภายใน ได้ดังนี้

 • 1.       มาตรฐาน

 • 2.       ตัวบ่งชี้

 • 3.       กลยุทธ์ 
 • 4.       โครงการ
 • 5.       กิจกรรม
 • 6.       ตัวชี้วัด
 • ระบบสามารถบันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษา/ปีงบประมาณได้
 • ระบบสามารถบันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์
 • ระบบสามารถบันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้ 
 • ระบบสามารถบันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้
 • ระบบสามารถบันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้
 • ระบบสามารถกำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้
 • ระบบสามารถบันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้
 • ระบบจะต้องสามารถแสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน

 • ระบบสามารถกำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้

 • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการนำงบประมาณออกไปใช้ดำเนินการต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง  พร้อมพิมพ์เอกสารประกอบการเบิกได้

 • ระบบสามารถเชื่อมโยงกับหัวข้อต่าง ๆ อย่างเช่น มาตรฐานการศึกษาชาติ,  มาตรฐานตามกฎกระทรวงกลยุทธ์ สพฐ.กลยุทธ์ สพม.เกณฑ์รางวัลคุณภาพค่านิยม 12 ประการกลยุทธ์ระดับองค์กร,  กลยุทธ์ระดับแผนงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมายได้   

 •  ระบบสามารถกำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้

 •  ระบบสามารถดูรายงานภาพรวมของกิจกรรมและงบประมาณ  ในรูปแบบหน้าจอมือถือและดูกราฟแสดงผลต่าง ๆ ได้  สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ตามงาน

 
 • 001

 • ตัวอย่างรายงาน ระบบแผนงานSAR12_Page_12 Re

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด