ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

 
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
 • มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 
 
ระบบจัดทำแผนติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

    ลูกค้าของเรา

กรุงเทพมหานคร 

 1. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ      2. โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

 3. โรงเรียนสารวิทยา                         4. โรงเรียนนนทรีวิทยา

 5. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง                6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

 7. โรงเรียนยานนาเวศ                        8. โรงเรียนราชวินิตมัธยม

 9. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ                     10. โรงเรียนวัดราชโอรส

11. โรงเรียนวัดราชาธิวาส                   12. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

13. โรงเรียนศรีพฤฒา                        14. โรงเรียนศรีอยุธยา

15. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย                 16. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

17. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย                18. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา

19. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย            20. โรงเรียนบางมดวิทยา

ปริมณฑล

 1. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง         2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

 3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 4. โรงเรียนราชินีบูรณะ

 5. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ   6. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  

 7. โรงเรียนสมุทรปราการ                      8. โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

 9. โรงเรียนปทุมวิไล                10. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)

11. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  12. โรงเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

13. โรงเรียนธัญบุรี                    14. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี         

15. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม    16. โรงเรียนสตรีนนทบุรี   

17. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม       18. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

19.โรงเรียนราษฎร์นิยม                20. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

21.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ต่างจังหวัด

 1. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา                   2. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

 3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

 5. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ                     6. โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร)

 7. โรงเรียนพระนารายณ์                          8. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 9. โรงเรียนสตรีอ่างทอง                         10. โรงเรียนอินทร์บุรี

11. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย                      12. โรงเรียนสวนกุหลาบสระบุรี

12. อื่นๆ

 

ขอบเขตของระบบ 

 • วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browser
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน
 • สามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ
  • บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้
  • บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้
  • บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ 
  • บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้
  • บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้
  • บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้
  • กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้
  • บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

 

 • แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน
 • กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้
 • กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้
 • กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้
 • สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้
 • รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้
  • รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
  • รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้
  • รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา
  • รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  • รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
  • รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา
  • รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ
  • รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา
  • สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้
  • สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้
 
 
001

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด