ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

HTML แบบกำหนดเอง

ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ

 
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน เวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารสามารถทราบ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งในแง่ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
 • มีรายงานรูปแบบต่างๆ ที่สามารถใช้ในการเร่งรัดและติดตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ สพฐ. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 
 
ระบบจัดทำแผนติดตามโครงการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 

ขอบเขตของระบบ 

 • วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และ กิจกรรม ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • ประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดที่สะท้อนไปสู่ตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน และจัดทำเป็นรายงานผลการประเมินตนเองที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการอิงระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สามารถทำงานผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือภายนอกโรงเรียน โดยระบบจะถูกติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายของโรงเรียน สำหรับเครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติมเพียงเรียกใช้งานผ่าน Internet Browser
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบต่างๆในแต่ละเมนู ผ่านการ Login โดยแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน
 • สามารถบันทึกข้อมูลหลักพื้นฐาน มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณ
  • บันทึกระดับการพัฒนาที่คาดหวังได้
  • บันทึกกลยุทธ์ที่กำหนดใช้ในแต่ละปีการศึกษาได้
  • บันทึกรายชื่อโครงการที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ 
  • บันทึกรายชื่อกิจกรรมในแต่ละโครงการได้
  • บันทึกหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมได้
  • บันทึกประวัติการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้
  • กำหนดเกณฑ์ที่ผ่านของตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมที่บันทึกได้
  • บันทึกผลการประเมินในรูปแบบร้อยละ ของการประเมินในแต่ละกิจกรรมของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ได้

 

 • แสดงผลการประเมินในรูปแบบ Tree view เพื่อสะดวกต่อการดูในภาพรวมของผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษา และทั้งนี้ระบบจะต้องสามารถรายงานผลได้ว่าภายใต้ผลการประเมินทุกมาตรฐาน มีโครงการ หรือกิจกรรมใด ที่ผ่านหรือยังไม่ผ่านการประเมิน
 • กำหนดประเภทงบประมาณต่างๆที่ต้องการนำมาใช้ในระบบได้
 • กำหนดรูปแบบการดำเนินงานแต่ละชนิดที่มีค่าใช้จ่ายได้
 • กำหนดรายการค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทได้
 • สรุปยอดผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกิจกรรมของทุกๆโครงการที่จัดขึ้นได้
 • รายงานสำหรับใช้เบื้องต้นได้ดังนี้
  • รายงานเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน o รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้
  • รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพในสถานสถานศึกษา
  • รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
  • รายงานโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา
  • รายงานเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้เทียบกับระดับการพัฒนา
  • รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีงบประมาณ
  • รายงานแผนปฏิบัติการโรงเรียนตามปีการศึกษา
  • สามารถพิมพ์เอกสารขออนุมัติโครงการได้
  • สามารถพิมพ์เอกสารแบบประเมินของกิจกรรมได้

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก