ผลิตภัณฑ์ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

 

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร

 • ระบบบัญชี 3 มิติ

  ระบบบัญชี 3 มิติ

  • บันทึกบัญชีอัตโนมัติและมีรายงานตามเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในคณะและหน่วยงาน จากระบบงบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้าง บริหารสินทรัพย์ การเงินรับ การเงินจ่าย และระบบบัญชี โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ

  เพิ่มเติม

 

         ระบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

 • TP59

  ระบบ TP59 ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำข้อสอบซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกได้ทุกวัน สร้างวินัยไห้ตนเอง

ข้อสอบในระบบ TP59 ใช้หลักการเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความมั่นใจในการเรียนขั้นต่อไป

แบ่งเบาภาระครูในการปรับปรุงพื้นฐานของนักเรียน การพิมพ์และตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน

   ระบบ TP59 ช่วยให้คุณครูสามารถจัดการสอนติว O-Net ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูรู้จักนักเรียนรายบุคคลมากขึ้น ง่ายต่อการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีศักยภาพต่างกันจากการที่ระบบมีรายงานจำแนกกลุ่มนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน ให้ครูทราบ

 • TP59 คือ เว็ปแอปพลิเคชั่นสำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษณะคณิตศาสตร์
 • สามารถใช้เพื่อปรับพื้นฐาน,ทบทวนบทเรียน,เตรียมสอบ O-Net
 • ใช้ประกอบการเรียน การสอน(มอบหมายการบ้าน)
 • แบบฝึกหัดครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้น.1-.3 แต่ละระดับชั้นมีโจทย์มากกว่า 1,500 ข้อ
 • หัวข้อของแบบฝึกหัดในระบบในแต่ละระดับชั้น นำมาจากหนังสือเรียน สสวท.(รายวิชาพื้นฐาน)

 

 

หน้าตัวอย่างTP59Resize             หน้าตัวอย่างTP59(2)Resize

ขั้นตอนแบบฝึกหัดในระบบResize_1

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด