ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ระบบจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 • จัดการแหล่งจัดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ อาชีพ

 • จัดการวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชาและสัดส่วนเวลาเรียน

 • จัดการหน่วยการเรียนรู้ (บูรณาการ/ ไม่บูรณาการ)

 • จัดการใบความรู้ ใบกิจกรรม

 • ประเมินพุทธิพิสัย K (คะแนนเก็บ) อัตนัย ปรนัย

 • จัดการโครงงาน (Project-Based Learning)

 • จัดการแบบฟอร์มประเมิน

 • ประเมินทักษะพิสัย P จิตพิสัย A


Product.pic.Integration

  

ขอบเขตของระบบ

 • กำหนด กำหนดแผนการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร/ หมวดวิชาเรียน / กลุ่มวิชา 

 • บันทึก มาตรฐานและตัวชี้วัด, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 • แสดงรายละเอียดของแผนการเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน

 • พิมพ์รายงานแผนการเรียนของนักเรียน ตามระดับชั้น, แผนการเรียน

 • มีเครื่องมือสำหรับครูนำบริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชนมาจัดทำข้อมูลการแนะแนว

 • กลุ่มอาชีพตามสากลและกลุ่มอาชีพที่เหมาะสมในท้องถิ่น เหมาะสมกับระดับการศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • มีโปรแกรมการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุรายวิชาเพิ่มเติมสอดคล้องกับ กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมในท้องถิ่น

 • มีเครื่องมือสำหรับทดสอบความถนัด ใช้วัดประเมินความถนัดทางสายอาชีพของนักเรียน เพื่อจัดวางเส้นทางการเรียนและการประกอบอาชีพของนักเรียนรายบุคคล

 • มีพื้นที่จัดทำแฟ้มประวัติผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลสำหรับจัดเก็บผลงานกิจกรรมและ ข้อมูลพัฒนาการของนักเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบสามารถจัดพิมพ์รายงานการจัดประสบการณ์หรือผลงานของนักเรียนจากแฟ้มประวัติ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการเข้าศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 

 

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด