ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา

ระบบตรวจข้อสอบ (Check Mark G2)

ระบบตรวจคำตอบจากไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ

 • เป็นเครื่องมือของคุณครูสำหรับช่วยลดระยะเวลาในการตรวจกระดาษคำตอบ

 • คุณครูสามารถเห็นผลการสอบและวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนรายบุคคลได้ทันที

 • สามารถวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 • สามารถส่งออกรายงานได้หลายรูปแบบเช่น Microsoft Excel (.xls) , Microsoft Word (.doc) , Adobe Acrobat (.pdf)

 • มีระบบสำรองฐานข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย


ระบบตรวจข้อสอบ 

ขอบเขตของระบบ

 • อ่านแบบเฉลยและกระดาษคำตอบแยกจากกัน เลือกสแกนเฉลยหรือกระดาษคำตอบก่อนหรือหลังได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแบบเฉลย ประมวลผลการสอบให้ใหม่โดยอัตโนมัติ

 • สามารถดูข้อมูลภาพกระดาษคำตอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการสแกน

 • สามารถตรวจกระดาษคำตอบ และบันทึกผลคำตอบ ลงในฐานข้อมูลเป็นรายข้อ

 • สามารถคำนวณ และแบ่งกลุ่มคะแนนข้อสอบ/คำตอบ ตามที่กำหนด

 • สามารถคำนวณคะแนนมาตรฐาน T-Score ตามการแบ่งกลุ่ม ข้อสอบ/คำตอบ

 • สามารถจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้เข้าสอบ ตามลำดับ และเกณฑ์ที่กำหนด

 • สามารถแสดงผลการตรวจคำตอบที่ผิดปกติ เป็นรายบุคคล ในกรณีต่างๆ กัน เช่น

  • การเลือกคำตอบมากกว่า 1 ข้อ 

  • การเว้นว่างไม่ทำข้อสอบ

  • ตรวจสอบการฝนรหัสประจำตัวผิด

 • สามารถเรียกดูภาพกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคลได้ทันที

 • รายงานผลการตรวจ

  • รายงานคำนวณคะแนนรวม คะแนนและจัดเรียงแยกตามวิชา, ห้อง

  • รายงานวิเคราะห์ค่าสถิติสามารถคำนวณหา ค่าความยาก (p), อำนาจจำแนก (r), ค่าความเชื่อมั่นได้ (KR20,KR21)

 • สามารถนำไฟล์ผลการตรวจคะแนนเข้าสู่ ระบบคลังข้อสอบและจัดการทดสอบออนไลน์ได้

 

 

 

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอกที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

*จำเป็นต้องกรอก

*จำเป็นต้องกรอก

ข่าวสารและกิจกรรม

ทั้งหมด